Samværspolitik

Samværspolitik for Solbjerg idrætsforening

Solbjerg idrætsforening har vedtaget nedenstående regler for at sikre et chikanefrit samværsmiljø for alle involverede i vor idræt.

Samværspolitikken
Formålet med en samværspolitik i Solbjerg idrætsforening er at tilgodese og beskytte den enkelte udøver mod krænkelser og i værste fald, seksuelt overgreb.

Solbjerg idrætsforening vil derfor arbejde for et chikane og mobbe fri samværsmiljø ved:
- at sikre samværsreglerne er kendt af alle udøvere, trænere, ledere og forældre
- at reagere umiddelbart, passende og retfærdigt på alle henvendelser
- at udpege personer, der kan kontaktes for information og råd 
- at revurdere samværspolitikken, dens indhold, procedurer og praksis.

Det understreges, at denne samværspolitik omfatter alle medlemmer, det være sig udøvere, trænere og ledere 
på alle niveauer og i alle funktioner, uanset om disse er lønnede eller ulønnede, ligesom politikken dækker alle situationer i relation til samvær som
- træning, lejre, kurser
- sociale kontakter
- møder samt kontakter udadtil

Definitioner
Chikane er enhver uvelkommen udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, og som enten er af en sådan natur, at det bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig eller bare er gentaget så ofte, 
at det virker krænkende.

Chikane er ofte fokuseret på andre personers eller gruppers race, farve, køn, fysiske karakteristika, seksuelle orientering eller fysiske eller psykiske handicaps og er samtidig et forsøg på fra en person/en gruppe af personer, at udøve upassende magt over en anden person/andre personer. Chikane kan spænde fra milde 
former som gestus eller kommentarer, til alle grader af fysisk kontakt, herunder direkte vold. Chikane er også enhver uvelkommen opførsel eller adfærd af seksuel karakter.

Det er vigtigt at holde fast i, at ikke al kropskontakt er af seksuel karakter. 

I idrætten skal der være plads til både et sejrsknus, et klap på skulderen og en trøstende omfavnelse. Det er naturligt at der opstår kropslig kontakt i disse situationer – både mellem børn og unge indbyrdes og mellem børn/unge og voksne. Idrætten handler om at bruge kroppen og at kunne mærke sig selv.

Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at den voksne undgår at komme tæt på eller at røre ved børnene eller de unge. Det er ikke den kropslige kontakt som sådan, der er problemet, men den sammenhæng den udøves i.

Seksuelle overgreb
Når ovenstående er sagt, er vi også tvunget til mere indgående at beskrive emnet:
Seksuelle overgreb mod børn og unge. Et emne, som vores samværspolitik må tage stilling til, og som det kan være svært uopfordret at komme ind på, da det er et emne, der vækker stærke følelser hos alle, og som er belagt med megen tabu.

Seksuelle overgreb kan have mange forskellige ansigter. Det kan være et bevidst eller endda et ubevidst krænkende udsagn, et seksualiseret sprog, eller det forhold at man ufrivilligt overværer andres seksuelle adfærd, eller udsættes for blufærdigheds-krænkende situationer og uønskede berøringer.

Seksuelle overgreb mod børn og unge er desværre ikke noget nyt i vores samfund og ej heller specifikt for idrættens verden. Derfor findes der helt enkle lovregler, som alle skal kende.

Hvad siger straffeloven?
De paragraffer i straffeloven, der omhandler seksuelle overgreb og som er relevante for foreninger er følgende:   1) pædofilibestemmelsen, 2) lærerparagraffen og 3) bestemmelsen om blufærdighedskrænkelse.

Hertil kommer en vigtig regel i Serviceloven om, hvordan man skal forholde sig, hvis man får viden om forhold, der er krænkende: 4) Bestemmelsen om underretningspligt.

1) Pædofilibestemmelsen (§ 222, § 224, § 225) omhandler den person, der har samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år, som straffes med fængsel indtil otte år. Er barnet under 12 år, eller har gerningsmanden truet eller tvunget sig til samleje kan straffen stige til tolv år.

2) Lærerparagraffen (§ 223) er en skærpelse, der siger, at den person der har samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, som er betroet vedkommende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil fire år.

3) Bestemmelsen om blufærdighedskrænkelse (§ 232) siger at den, som ved uterlige forhold krænker blufærdigheden eller giver anden offentlig forargelse, straffes med fængsel indtil fire år eller med bøde under formildende omstændigheder.

Og endelig siger Servicelovens

4) Bestemmelse om underretningspligt (§ 36) at den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år, fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Denne underretningspligt gælder for alle borgere døgnet rundt. Altså også for os i Solbjerg idrætsforening, hvis vi møder børn og unge, der har været eller er i situationer, der falder ind under bestemmelsen.
At få ”kendskab til” gælder ikke ved enhver mistanke og bør vel læses som: ”at være ret sikker på”.

Bemærk, at alle borgere har pligt til at underrette kommunen – i praksis socialforvaltningen – men som anmelder har man ikke ret til at få at vide, hvad kommunen derefter foretager sig.

Pas på lærerparagraffen!!
Som lærer, træner eller leder har man pr. definition fået ”betroet” de børn og unge, man har ansvaret for til undervisning eller opdragelse. Dette gælder uanset hvilken titel man formelt har fået, og uanset om man er lønnet eller ulønnet. Dette gælder blot man fungerer som leder eller træner.

Det er altså ulovligt og strafbart for en træner eller en leder at have samleje med en person under 18 år, som man underviser eller opdrager. Også andre former for seksuel omgang er ulovlig – det fremgår ikke af § 223, men af straffelovens § 224.

Det bemærkes, at aldersgrænsen er 18 år – uanset den unges modenhed og at det strafferetligt er uden
betydning om den unge eller barnet er villige til, endsige selv opfordrer til seksuelt samvær. Det er lederen eller
træneren, der pr. definition er den ansvarlige og derfor ikke bare skal kende, men også håndhæve lovgivningen
på området. Træneren eller lederen må derfor sørge for at holde den passende afstand såvel i foreningen som privat.

Det skal pointeres, at det er juridisk ulovligt, at lægge an på, have flirtende eller seksuelt hentydende sprogbrug eller indlede et forhold til en person under 18 år, som man er leder eller træner for. Sker det at en træner eller leder forelsker sig i en udøver under 18 år, må lederen/træneren omgående stoppe som leder/træner for det
pågældende hold, som udøveren går på. Det er iøvrigt vigtigt for at undgå misforståelser – såfremt et forhold efterfølgende indledes, at vedkommende leder eller træner ikke blot stopper og søger væk, men at denne endvidere sikrer sig at kæresteforholdet er almindeligt kendt og accepteret som værende åbent og ligeværdigt – både i foreningen og i parternes private omgangskreds.

De uheldige og skadevoldende situationer opstår typisk, når et kæresteforhold udvikler sig og foregår i det skjulte og hvor aldersforskellen er stor.

Solbjerg idrætsforening går under ingen omstændigheder på kompromis med straffeloven. Skulle et forhold opstå under ovennævnte forhold, da er det foreningens ansvar og ønske at politianmelde forholdet, sådan som loven byder det.

Foreningens samværsregler
Som en konsekvens af foreningens overordnede samværspolitik, gælder følgende regler:

- I Solbjerg idrætsforening taler vi ordentlig til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.
- Berøring af bryster og skridt er aldrig acceptabelt, ej heller kys på munden
- Alle skal respektere et nej – også i leg.
- I forbindelse med ture, lejre o.l. er der altid mindst to voksne ledere/instruktører med, helst én af hvert køn.
- På ture, lejre o.l. sover ingen børn alene med en voksen.
- Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
- Mobiltelefoner skal være slukket til træning og i omklædningsrum. Det er ikke tilladt at tage billeder af hinanden i omklædningsrummene.
- Instruktører og ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem
- Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end instruktørerne/lederne og er derfor bedre i stand til at opdage hvis barnet mistrives.
- Hvis en instruktør/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte én fra bestyrelsen så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.
- Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer at der er noget galt.
- Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt på dem. 

Skulle der opstå mistanke om tilnærmelser/blufærdighedskrænkelser eller lignende har Solbjerg idrætsforening via DGI udarbejdet en beredskabsplan, som tages i anvendelse. Det er Solbjerg idrætsforenings formand, der
tegner foreningen i en sådan sammenhæng. En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person.

Konstateres et overgreb reagerer bestyrelsen i henhold til DGI’s beredskabsplan.

Bestyrelsen
August 2015