Vedtægter

§ 1 Navn
Foreningens navn: “Solbjerg Idrætsforening” - forkortet SIF eller Solbjerg IF.
Afdelinger i Solbjerg Idrætsforening skal benævne deres afdeling Solbjerg IF xxxxxxx.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at fremme muligheden for motion og idræt, så flest mulige borgere i Solbjerg og omegn bliver medlemmer og tager aktivt del i at skabe et forpligtende fællesskab.

§ 3 Foreningens opbygning
Foreningen er én samlet juridisk enhed. Beslutningskompetencen varetages af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget er den daglige ledelse. De sportslige aktiviteter varetages af afdelingerne.
Generalforsamlingen har den øverste myndighed.

§ 4 Medlemskab
Alle, der aktivt vil arbejde for formålsparagraffen, kan blive medlem af Solbjerg IF. 
Medlemskab opnås ved at betale foreningskontingent til Solbjerg IF.
Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke lever op til de af hovedbestyrelsen fastsatte regler og værdier, eller hvis medlemmet skader foreningens interesse og omdømme. En
eksklusion skal foretages skriftligt.
Medlemmet har ret til at få eksklusionen prøvet ved førstkommende generalforsamling under punktet ”Indkomne forslag” og afgørelsen sker ved almindeligt flertal. Ønskes dette, skal det meddeles skriftligt
til hovedformanden senest fire uger efter eksklusionen.
Ekskluderede medlemmer kan igen optages som medlem ved en beslutning i hovedbestyrelsen.

§5 Æresmedlemmer
Hovedbestyrelsen er berettiget til at udnævne æresmedlemmer.

§6 Kontingent
Alle medlemmer betaler én gang om året foreningskontingent til Solbjerg IF. Kontingentet løber fra 1. januar til 31. december.
Aktiviteter, som fortsætter fra et kalenderår til det næste, kan afsluttes uden nyt krav om foreningsmedlemskab til hovedforeningen.
Foreningskontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen. Kontingentet vil derefter være gældende fra den efterfølgende 1. januar.
Medlemmet betaler derefter kontingent til den enkelte afdeling for at kunne deltage i afdelingens aktiviteter.
Æresmedlemmer er kontingentfritagede.

§7 Hovedbestyrelsen (HB)
Foreningens hovedbestyrelse består af minimum 3 forretningsudvalgsmedlemmer samt formændene for de enkelte afdelinger.
HB tager beslutninger på fællesskabets vegne og har som hovedformål aktivt at fremme foreningens formål og værdier og kan nedsætte udvalg efter behov.
Det er HB, der optager nye afdelinger i foreningen.

§8 Forretningsudvalg (FU)
FU er foreningens daglige ledelse, der planlægger og forbereder hovedbestyrelsesmøder, så HB er i stand til at tage fælles beslutninger.
Forretningsudvalget på minimum 3 og maksimum 5 personer vælges for en 2-årig periode med mindst halvdelen på lige år og resten på ulige år. FU konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med
formand, kasserer og næstformand.
Forretningsudvalget laver et udkast til forretningsorden, som godkendes af hovedbestyrelsen.
Forretningsudvalgets beslutninger skal noteres i mødereferat og skal kunne tilgås af HB.

§9 Afdelinger
De enkelte afdelinger har egen ledelse, administration og økonomi, men er forpligtet i fællesskabet ”Solbjerg Idrætsforening”.
Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der foruden formand, kasserer og bestyrelsesmedlem kan bestå af yderligere medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Valg til afdelingsbestyrelsen gælder for 2 år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige årstal og den anden halvdel i ulige årstal.
Ved formandens fravær deltager et andet medlem af afdelingsbestyrelsen i hovedbestyrelsens møder som stemmeberettiget medlem.
Hvert år skal afdelingerne indsende et, på den enkelte afdelings årsmøde vedtaget, revideret årsregnskab til hovedkassereren senest 14 dage før generalforsamlingen samt et af HB godkendt budget
for det kommende år.

§10 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Medlemmernes indflydelse sker gennem generalforsamlingen og et årsmøde pr. afdeling.
Den årlige generalforsamling skal afholdes inden d. 1. april og indkaldes via e-mail til alle medlemmer med kendte mailadresser, samt ved offentliggørelse på hjemmeside med minimum 60 dages varsel og med følgende punkter på dagsordenen som minimum: 
a) Valg af dirigent og stemmetæller
b) Beretning fra hovedformanden til godkendelse
c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) Indkomne forslag (skal være hovedformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
e) Fremlæggelse af handlingsplan og budget til orientering
f) Valg af forretningsudvalgsmedlemmer for to år
g) Valg af suppleant for ét år
h) Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år
g) Eventuelt
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være en del af hovedbestyrelsen.
Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før afholdelse.
Dagsorden, regnskab og eventuelle bilag udsendes via e-mail senest 8 dage før afholdelse.
Referat fra generalforsamling underskrives af dirigenten og er tilgængeligt for medlemmer senest 30 dage efter mødet

§11 Afdelingernes årsmøde
Årsmødet er afdelingernes øverste myndighed.
Det årlige årsmøde skal afholdes minimum 21 dage før generalforsamlingen og indkaldes med minimum 30 dages varsel til alle afdelingens medlemmer med følgende punkter på dagsordenen som minimum:
a) Valg af dirigent og stemmetæller
b) Beretning fra afdelingsformanden til godkendelse
c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) Fremlæggelse af handlingsplan og budget til orientering
e) Indkomne forslag (skal være den relevante afdelingsformand i hænde senest 14 dage før årsmødet)
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år
g) Valg af suppleant for ét år
h) Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år
g) Eventuelt
Endelig dagsorden, regnskab og eventuelle bilag offentliggøres senest 8 dage før afholdelse.
Referat fra årsmøde underskrives af dirigenten og er tilgængeligt for medlemmer senest 30 dage efter mødet.

§12 Stemmeret
Alle fremmødte medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Det samme gælder forældre/værger til medlemmer under 16 år. Dog max. én stemme pr. fremmødt.
Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Dog skal vedtægtsændringer have 2/3 flertal blandt de fremmødte.
Afstemningen foregår med håndsoprækning - dog skal der altid være skriftlig afstemning ved kampvalg, eller hvis dirigenten eller mindst 3 deltagende medlemmer ønsker det.
Ved stemmelighed til bestyrelserne foretages der omvalg mellem de kandidater, der står lige, og derefter foretages der lodtrækning.

§13 Valg
Valgbare er alle over 16 år. Formand, kasserer og revisor skal dog være fyldt 18 år.

§14 Ekstraordinær generalforsamling/årsmøde
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens/afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor
bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet. 
Ekstraordinær generalforsamling/årsmøde skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget.
Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens/årsmøde gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling/årsmøde.

§15 Tegningsret
Hovedforeningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren eller formanden/kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Dog skal køb eller salg af fast ejendom godkendes af hovedbestyrelsen.
Når hovedbestyrelsen har godkendt de enkelte afdelingers budget, gives afdelingen fuldmagt til at anvende de budgetterede midler. Større afvigelser i løbet af foreningsåret skal godkendes af HB. 
Afdelingerne tegnes økonomisk af formanden og kassereren eller formand/kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
For hovedforeningen og alle afdelinger gælder dog, at de ikke kan repræsentere foreningen/afdelingen overfor offentlig myndighed ud over daglig drift eller forpligte foreningen/afdelingen økonomisk ud over egne midler uden bemyndigelse fra hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen/afdelingen.

§16 Regnskab og revision 
Idrætsforeningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 
Årsregnskaberne skal indeholde resultatopgørelse og balance og være revideret af de valgte revisorer inden forelæggelse på generalforsamlingen eller årsmødet til godkendelse.

§17 Foreningens opløsning
En afdeling kan nedlægges, hvis ¾ af de fremmødte stemmeberettigede på et årsmøde vedtager det, og det godkendes af hovedbestyrelsen.
Hvis en afdeling ønsker at forlade Solbjerg IF, er det hovedbestyrelsen, der vedtager præmissen for at forlade foreningen.
Solbjerg Idrætsforening kan opløses som helhed, hvis det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst ¾ flertal af de fremmødte. Generalforsamlingerne skal afholdes med minimum 3 måneders varsel og med mindst 2 måneders mellemrum.
Hvis Solbjerg Idrætsforening som helhed opløses, skal alle aktiver tilfalde andre aktiviteter i lokalområdet med almennyttige formål.

Klik her for download af gældende vedtægter i PDF-format.

Denne version er vedtaget på Ekstraordinær generalforsamling februar 2020

Tidligere revisioner:

Rev.: Marts 2019
Rev.: Marts 2018
Rev.: juni 2017
Rev.: marts 2016
Rev.: marts 2015
Rev.: marts 2014
Rev.: marts 2010
Rev.: marts 2007
Rev.: marts 2001
Rev.: marts 2000
Rev.: marts 1999