Vedtægter

 Vedtægter for

Solbjerg Idrætsforening

 

Rev.: Marts 2019

Rev.: Marts 2018

Rev.: juni 2017

Rev.: marts 2016

Rev.: marts 2015

Rev.: marts 2014

Rev.: marts 2010

Rev.: marts 2007

Rev.: marts 2001

Rev.: marts 2000

Rev.: marts 1999

 

 

 Denne udgave er den nuværende, som er gældende frem til 1. april 2020:

§1 Navn

Foreningens navn er ”Solbjerg Idrætsforening” – forkortet SIF eller Solbjerg IF.

Afdelinger i Solbjerg Idrætsforening kan benævne deres afdeling Solbjerg IF xxxxxx

 

§2 Formål 

Foreningens formål er at fremme muligheden for motion og idræt, så flest mulige borgere i Solbjerg og omegn bliver medlemmer og tager aktivt del i at skabe et forpligtende fælleskab.

 

§3 Medlemskab 

Stk. 1             Alle, der aktivt vil arbejde for formålsparagraffen kan blive medlem af Solbjerg IF.  
                      Medlemskab opnås ved at betale kontingent til Solbjerg IF og derefter til en afdeling i Solbjerg IF.

Stk. 2             Alle medlemmer af Solbjerg IF skal fremgå af oversigter vist i bookingsystemet med dertil hørende kontaktdata, som minimum er navn, adresse og fødselsdato

Stk. 3             Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke lever op til de af bestyrelsen fastsatte regler og værdier eller som skader foreningens interesse og omdømme. En eksklusion skal foretages skrifteligt.

Stk. 4             Medlemmet har ret til at få eksklusionen prøvet ved førstkommende generalforsamling under punktet indkomne forslag og afgørelsen sker ved almindeligt flertal.

 

§4 Æresmedlemmer

Stk. 1             Hovedbestyrelsen er berettiget til at udnævne æresmedlemmer

Stk. 2             Æresmedlemsskab er livsvarigt

 

§5 Hovedbestyrelsen (HB) 

Stk. 1             Foreningens hovedbestyrelse består af minimum 3 forretningsudvalgsmedlemmer samt formændene for de enkelte afdelinger.  

                      HB tager beslutninger på fællesskabets vegne og har som hovedformål aktivt at fremme foreningens formål og værdier og kan nedsætte udvalg efter behov.  

                      Det er HB, der optager nye afdelinger i foreningen.

Stk. 2             Hovedforeningen tegnes økonomisk af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§6 Forretningsudvalg (FU) 

Stk.1              FU er foreningens daglig ledelse, der planlægger og forbereder hovedbestyrelsesmøderne, så HB er i stand til at tage fælles beslutninger. FU har ret til at nedsætte underudvalg efter behov

Stk. 2             Forretningsudvalget på minimum 3 personer og maks antal afdelinger -1, vælges på hovedgeneralforsamlingen for en 2-årig periode med halvdelen på lige år og resten på ulige år. FU konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Stk. 3             Forretningsudvalgets beslutninger skal noteres i mødereferat.

 

§7 Afdelinger

Stk.1              De enkelte afdelinger har selvstændig ledelse, administration og økonomi, men er forpligtiget i fællesskabet ’Solbjerg Idrætsforening’

                      For alle afdelinger gælder dog, at de ikke kan repræsentere foreningen overfor offentligt myndighed, eller forpligte foreningens økonomisk, ud over egne midler, uden bemyndigelse fra hovedbestyrelsen.

Stk. 2             Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der foruden formand, kasserer og bestyrelsesmedlem kan bestå af yderligere medlemmer.

                     Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.3              Valg til afdelingsbestyrelsen gælder for 2 år, dog således, at formand og halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige årstal og kasserer og den anden halvdel i ulige årstal.

Stk. 4             Ved formandens fravær deltager et andet medlem af afdelingsbestyrelsen i hovedbestyrelsens møder som stemmeberettiget medlem.

Stk. 5             Hver afdelingsbestyrelse fører referat over vedtagne beslutninger og de sammenfattes i en kort beretning ved Årsmøde

Stk. 6             Hver år skal afdelingerne indsende et, af den enkelte afdelings årsmøde, vedtaget, revideret årsregnskab til hovedkassereren senest 8 dage før hovedårsmødet  samt budget for det kommende år. 

 

 

§8 Årsmøde

Stk. 1             Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Medlemmernes indflydelse sker gennem et hovedårsmøde og et antal årsmøder i afdelingerne 

Stk 2              Det ordinære Årsmøde skal afholdes inden d. 1 april med følgende punkter som minimum:         

                      a) Valg af dirigent og stemmetæller 
                      b) Beretning fra hovedformanden / afdelingsformændene
                      c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

                      d) Fremlæggelse af handlingsplan  

                      e) Indkomne forslag 
                      f) Valg af afdelingsbestyrelse / forretningsudvalg, suppleant samt revisorer 
                      g) Eventuelt

                      Endelig dagsorden inkl. evt. bilag offentliggøres senest 8 dage før

Stk. 3             Alle afstemninger afgøres med simpelt flertal, dog skal vedtægtsændringer have 2/3 flertal blandt de fremmødte

                      Afstemningen foregår med simpel håndsoprækning – dog skal der altid være skrifteligt afstemning ved kampvalg og hvis dirigenten eller min. 3 deltagende medlemmer ønsker det.

Stk. 4             Årsmødet ledes af en dirigent, der ikke må være en del af bestyrelsen 

Stk. 5             Alle afdelingsbestyrelser samt hovedbestyrelsen skal offentliggøre det godkendte regnskab på foreningens hjemmeside, senest 14 dage efter afholdelsen af Årsmødet

Stk. 6             Ekstraordinært årsmøde skal holdes når hovedbestyrelsen kræver det eller når mindst 20 medlemmer fremsender skrifteligt motiveret ønske herom.

 

§9 Stemmeret

Stk. 1             Alle fremmødte medlemmer og bestyrelsesmedlemmer der er fyldt 16 år samt æresmedlemmer har stemmeret, samt forældre/værger til medlemmer under 16 år. En stemme pr. medlem

Stk. 2             Ved valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg er den eller de valgt, der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed foretages der omvalg mellem de kandidater der står lige og derefter foretages der lodtrækning

 

§10 valg       

Stk. 1            Valgbare er alle medlemmer over 16 år samt æresmedlemmer. Formand og kassere skal dog være fyldt 18 år

Stk. 2            Der bør vælges 1 suppleant. Valg som suppleant gælder for 1 år.

 

§11 Kontingent

Stk. 1            Alle aktive medlemmer betaler én gang om året foreningskontingent til Solbjerg IF. Kontingentet løber fra 1. januar til 31 december.

                     Aktiviteter som fortsætter fra et kalenderår til det næste, kan afsluttes uden nyt krav om foreningsmedlemsskab til hovedforeningen.

Stk. 2            Foreningskontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen. Kontingentet vil derefter være gældende fra den efterfølgende 1. januar.

Stk. 3            Medlemmet betaler derefter kontingent til den enkelte afdeling for at kunne deltage, fastsat af den enkelte afdeling.  

Stk. 4            Solbjerg IF understøtter Fritidspas og andre lignende ordninger.

Stk. 5            Hvis et medlem skylder kontingent – og trods krav om betaling, ikke betaler det skyldige beløb, er medlemmet udelukket fra medlemskab i SIF

 

§12 Regnskab og revision  

Stk. 1             Hovedforeningens og afdelingernes regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

Stk. 2             Årsregnskaberne skal indeholde driftsregnskab og status, være revideret af de valgte revisorer samt være godkendt af bestyrelsen, inden det forelægges for Årsmøde til godkendelse.

Stk. 3             Overskuddet uddeles eller hensættes til det i §2 nævnte formål.

 

§13 Foreningens opløsning 

Stk. 1             En afdeling kan nedlægges, hvis ¾ af de fremmødte medlemmer på en afdelingsgeneralforsamling vedtager det, og hvis det godkendes af HB. Alle evt.  aktiver tilfalder hovedforeningen.  En afdeling kan ikke forlade Solbjerg IF med sine aktiver. 

 

 Vedtægter for

Solbjerg Idrætsforening

 

Rev.: April 2020 (vedtaget på ekstraordinærGF 17.02.2020)

Rev.: Marts 2019

Rev.: Marts 2018

Rev.: juni 2017

Rev.: marts 2016

Rev.: marts 2015

Rev.: marts 2014

Rev.: marts 2010

Rev.: marts 2007

Rev.: marts 2001

Rev.: marts 2000

Rev.: marts 1999