Vedtægter

Vedtægter for 

SOLBJERG IDRÆTSFORENING 

8355 Solbjerg

 

Rev.: marts 2016

Rev.: marts 2015 

Rev.: marts 2014

Rev.: marts 2010

Rev.: marts 2007

Rev.: sept. 2001

Rev.: marts 2000

Rev.: marts 1999

INDHOLD

Navn og formål

§ 1                Navn

§ 2                Formål

Medlemsforhold

§ 3                Aktive medlemmer

§ 4                Passive medlemmer

§ 5                Æresmedlemmer

Organisation

§ 6                Foreningens opbygning

Myndighed og ledelse

§ 7                Generalforsamling

§ 8                Stemmeret

§ 9                Valg

§ 10              Hovedbestyrelsen

§ 11              Forretningsudvalg

§ 12              Afdelingerne

 

Økonomi

§ 13              Kontingent

§ 14              Regnskab og revision

 

Offentligheden

§ 15              Henvendelse til offentligheden

 

Lovfortolkning

§ 16              Fortolkning af foreningens vedtægter

 

Opløsning

§ 17              Foreningens opløsning

NAVN OG FORMÅL

§ 1 Navn 

Stk. 1             Foreningens navn er ”Solbjerg Idrætsforening”. Ved tegning af foreningen skal dette navn benyttes fuldt ud eller forkortelsen S.I.F.

Stk. 2.            Foreningen er stiftet den 26. november 1969 ved sammenlægning af ”Hvilsted - Onsted Ungdoms- og Idrætsforening”, "Solbjerg og Omegns gymnastikforening” samt "Solbjerg Sportsforening".

Stk. 3.            Foreningens hjemsted er SOLBJERG, 8355 Solbjerg i Aarhus Kommune.

 

§ 2 Formål

Stk. 1             Foreningens formål er, gennem dens afdelinger, at virke for idrættens fremme i Solbjergområdet.

MELDLEMSFORHOLD

§ 3 Aktive medlemmer

 Stk. 1             Aktive medlemmer skal opfylde de betingelser, der til enhver tid er gældende for medlemskab i forbindelse med foreningens tilknytning til de eksisterende idrætsforbund, unioner og organisationer.

Stk. 2             Alle aktive medlemmer noteres på medlemsliste, der føres af de enkelte afdelinger.

Stk. 3             Medlemslisten skal indeholde oplysninger om navn, adresse og fødselsdato i nødvendigt omfang.

Stk. 4             Enhver indmeldelse er gældende for mindst 6 måneder.

Udmeldelse skal ske til de enkelte afdelingers formand eller kasserer, og kontingentet, for det halvår hvori udmeldelsen sker, skal betales. Afdelingsbestyrelsen kan dog dispensere herfra.

Stk. 5             De enkelte afdelingers ledelse kan nægte en person optagelse, såfremt optagelsen ville være i strid med foreningens vedtægter.

                      I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen om optagelse kan finde sted.

                      Hovedbestyrelsens afgørelse kan dog skriftligt indankes til afgørelse på den først kommende generalforsamling, hvor sagen da afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 6             Ethvert medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser, der måtte være fastsat af ledelsen, eller som skader foreningens interesser og omdømme, kan idømmes karantæne af de enkelte afdelingers ledelse. Idømmelse af karantæne skal straks indberettes til hovedbestyrelsen, ligesom det pågældende medlem kan indanke afgørelsen til hovedbestyrelsen.

Stk. 7             Ved grovere forseelser kan et medlem ekskluderes. Eksklusion kan dog kun foretages med hovedbestyrelses accept.

                      Hvis et medlem ekskluderes, skal dette meddeles til medlemmet skriftligt, og brevet skal indeholde oplysninger om, at eventuel indsigelse skal fremsendes skriftlig inden 14 dage efter modtagelse.

Såfremt medlemmet ikke kan anerkende eksklusionen, skal denne forlægges førstkommende generalforsamling.

                      Afgørelsen sker ved almindeligt stemmeflertal.

 

4 Passive medlemmer

Stk. 1             Foreningen optager passive medlemmer.

Stk. 2             For passive medlemmer gælder i øvrigt de samme bestemmelser som for aktive medlemmer.

 

§ 5 Æresmedlemmer

Stk. 1             Hovedbestyrelsen er berettiget til at udnævne æresmedlemmer.

Stk. 2             Æresmedlemsskab er livsvarigt.

 

ORGANISATION

§ 6 Foreningens opbygning

 

Stk. 1             Foreningen består af en hovedafdeling, samt af lige så mange afdelinger, som der er idrætsgrene indenfor foreningens rammer.

Stk. 2             Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der udøver sin myndighed igennem hovedbestyrelsen.

Stk. 3             De enkelte afdelinger har selvstændig ledelse, administration og økonomi.

For alle afdelinger gælder dog, at de ikke kan repræsentere foreningen over for offentlige myndigheder, eller forpligte foreningens økonomisk ud over egne midler, uden bemyndigelse fra hovedbestyrelsen.

Stk. 4             Hovedbestyrelsen har ret til at nedsætte de nødvendige udvalg.

 

MYNDIGHED OG LEDELSE

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 1             Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2             Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden den 1. april med følgende dagsorden:

a)      Valg af dirigent

b)      Valg af stemmetæller

c)      Beretning ved hovedformanden og afdelingsformændene

d)      Regnskab

e)      Godkendelse af kontingent til hovedkassen

f)       Indkomne forslag

g)      Valg af hovedbestyrelse, suppleanter og revisorer

h)      Eventuelt

Stk. 3             Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når hovedbestyrelsen kræver det, eller når mindst 20 medlemmer fremsender skriftlig, motiveret ønske herom.

Stk. 4             Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved offentlig annoncering og bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5             Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte.

Stk. 6             Afstemning og beslutning om vedtægtsændring skal være skriftlige.

                      Til lovændringer kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

Stk. 7             Indkomne forslag kan kun behandles, såfremt de er optaget på dagsordenen.

Stk. 8             Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal meddeles skriftligt til hovedformanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 8 Stemmeret

 

Stk. 1             Alle aktive medlemmer og passive medlemmer over 16 år samt æresmedlemmer har stemmeret, hvis hovedkontingentet er betalt.

Stk. 2             Ingen fremmødte kan afgive mere end 1 stemme.

Stk. 3             Dirigenten kan kræve at medlemskabet dokumenteres, før der foretages afstemning.

 

§ 9 Valg

 

Stk. 1             Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg skal være skriftlig, såfremt blot et medlem kræver det

Stk. 2             Alle valg afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 3             Ved valg af hovedbestyrelses forretningsudvalg er den eller de valgt, der opnår flest stemmer.

Ved stemmelighed foretages der omvalg imellem de kandidater, der står lige, og derefter foretages der eventuelt lodtrækning.

Stk. 4             Valgbare er alle fremmødte aktive og passive medlemmer, over 16 år, samt æresmedlemmer.

                      Formand og kasserer skal dog være fyldt 20 år.

Stk. 5             Alle valg til hovedbestyrelsens forretningsudvalg gælder for 2 år.

Stk. 6             Der vælges 2 suppleanter.

                      Valg som suppleant gælder kun for 1 år.

 

§ 10 Hovedbestyrelsen

 

Stk. 1             Foreningens hovedbestyrelse består af 3- 5 medlemmer (formand, næstformand, kasserer/sekretær) valgt på generalforsamlingen samt af formændene for de enkelte afdelinger.

Stk. 2             Formand og kasserer/sekretær er på valg i ulige årstal. Næstformand og evt. øvrige FU-medlemmer er på valg i lige årstal.

Stk. 3             Formanden sammenkalder til hovedbestyrelsesmøderne, der dog skal afholdes mindst 2 gange om året.

                      Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 4             Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt.

Stk. 5             Hovedbestyrelsens forhandlinger og beslutninger noteres i mødereferat. Dette udsendes til de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6             Til gennemførelse af de daglige forretninger tegnes foreningen af hovedformanden eller af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 7             Ved optagelse af lån, pantsætning eller køb og salg af fast ejendom, tegnes foreningen dog af samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer.

 

§ 11 Forretningsudvalg

 

Stk. 1             Det daglige arbejde i hovedbestyrelsen varetages af et forretningsudvalg.

Stk. 2             Forretningsudvalget består af de 3- 5 medlemmer, der er valgt på generalforsamlingen.

Stk. 3.            Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmer er til stede.

Stk. 4             Forretningsudvalgets forhandlinger og beslutninger skal noteres i mødereferat. Dette udsendes til de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer.

 

§ 12 Afdelingerne

 

Stk. 1             Hver afdeling arbejder selvstændigt og uafhængigt af de andre afdelinger.

Stk. 2             Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der foruden formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem kan bestå af yderligere medlemmer.

                      Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Afdelingerne kan udarbejde eget regelsæt for valg af antal bestyrelsesmedlemmer med henblik på fornuftig repræsentation af interessegrupper.

Stk. 3             Valg til afdelingsbestyrelsen gælder for 2 år, dog således, at formand og halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige årstal og kasserer og den anden halvdel i ulige årstal.

Stk. 4             Ved formandens forfald deltager et andet medlem af afdelingsbestyrelsen i hovedbestyrelsens møder som stemmeberettiget medlem.

Stk. 5             Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og beslutningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 6             Ingen afdeling må påtage sig udgifter, der ikke er basis for i afdelingens regnskab uden godkendelse af hovedbestyrelsen.

Stk. 7             Afdelingernes overskud eller evt. underskud indgår i det følgende års regnskab. Ved overskud skal § 14 stk. 9 iagttages.

Stk. 8             Alle aftaler om reklameindtægter i Sportscafeen og Idrætshallen skal godkendes af hovedbestyrelsen. De enkelte afdelinger kan dog indgå aftaler om sponsering af deres egne stævner.

Stk. 9             Hver afdeling fører protokol over vedtagne beslutninger der sammenfattes i en kort beretning ved hovedgeneralforsamlingen. Beslutninger, der vedgår hovedforeningen, skal godkendes af hovedbestyrelsen

Stk. 10           Ordinær generalforsamling i afdelingerne finder sted en gang om året og følger reglerne i § 7, 8, 9 og 14.

De enkelte afdelinger fastsætter selv tidspunktet, som dog skal ligge mindst 5 dage før hovedgeneralforsamlingen.

Stk. 11           Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen kræver det, eller når mindst 20 medlemmer fremsender skriftligt, motiveret ønske herom.

Stk. 12           Hver år skal afdelingerne indsende et, af den enkelte afdelings generalforsamling vedtaget, revideret årsregnskab til hovedkasseren sendes 4 dage før hovedgeneralforsamlingen samt budget for det kommende år.

 

§ 13 Kontingent

 

Stk. 1             Aktive medlemmer betaler det kontingent til afdelingen, der til enhver tid er fastsat af de enkelte afdelingers bestyrelse

Stk. 2             De enkelte afdelinger kan i særlige tilfælde helt eller delvis fritage et medlem for kontingent.

Stk. 3             Hvis et medlem skylder kontingent – og trods påkrav herom ikke betaler det skyldige beløb – tilsendes medlemmet et skriftligt krav med angivelse af beløbet og en forfaldsdato.

Såfremt beløbet derefter ikke er betalt på forfaldsdatoen, udelukkes medlemmet skriftligt grundet kontingentrestance.

Stk. 4             Genoptagelse efter kontingentrestance kan kun ske mod betaling af de forfaldne beløb.

Stk. 5             Kontingentet til hovedafdelingen for passive medlemmer fastsættes af hovedbestyrelsen, og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 6             Alle aktive medlemmer betaler én gang om året kontingent til hovedafdelingen. Kontingentet skal betales direkte til hovedafdelingen og er en forudsætning for at kunne deltage i aktiviteter i de enkelte afdelinger.Kontingentet løber 1. januar til 31. december.

                      Aktiviteter, som fortsætter fra et kalenderår til det næste, kan afsluttes, uden at der er krav om kontingentbetaling til hovedafdelingen.

                      Foreningskontingentet til hovedafdelingen fastsættes af hovedbestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Kontingentet vil derefter være gældende fra den efterfølgende 1. januar.

 

§ 14 Regnskab og revision

 

Stk. 1             Hovedforeningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2             De enkelte afdelingers regnskabsår følger hovedafdelingens.

Stk. 3             Årsregnskabet skal indeholde driftsregnskab og status samt være godkendt af bestyrelsen, inden det forelægges for generalforsamlingen.

Stk. 4             Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der skiftevis er på valg hver andet år. Desuden vælges hvert år en revisorsuppleant. Valgperiode for revisorer er 2 år og suppleanter 1 år.

Stk. 5             Det påhviler de valgte revisorer at foretage revision af regnskabet, samt påse at de anførte kassebeholdninger og værdipapirer er til stede.

Stk. 6             Revisorerne skal gøre indsigelse, når de formoder, at et regnskab giver grund til at antage, at der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser, eller hvis indtægter, der kunne være kommet foreningen til gode, er udeladt, eller hvis der har været afholdt unødvendige udgifter.

Stk. 7             Revisionen kan forlange alle oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af det samlede regnskab.

Stk. 8             Værdipapirer skal være noteret i foreningens navn.

Stk. 9             Overskuddet uddeles eller hensættes til det i § 2 nævnte formål. Uddelingerne eller hensættelserne sker primær af den ikke erhvervsmæssige del af overskuddet samt sekundært af den erhvervsmæssige del af overskuddet.

 

OFFENTLIGHEDEN

§ 15 Henvendelse til offentligheden

 

Stk. 1             Alle henvendelser til det offentlige, kommunale myndigheder, institutioner eller pressen skal ske via hovedbestyrelsen, med mindre det drejer som om rent idrætsmæssige anliggender, der sker via afdelingerne.

 

VEDTÆGTSFORTOLKNING

§ 16 Fortolkning af foreningens vedtægter

 

Stk. 1             Fortolkning af foreningens vedtægter afgøres i tvivlstilfælde af hovedbestyrelsen

Afgørelsen kan dog indankes for generalforsamlingen.

 

OPLØSNING

§ 17 Foreningens opløsning

 

Stk. 1             Opløsning af foreningen skal ske ved vedtagelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.

Stk. 2             Til opløsning kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3             Hvis foreningen opløses, indsættes eventuelle midler på en spærret konto i 10 år til brug ved oprettelse af ny idrætsforening i Solbjerg-området. Den ny idrætsforening skal have et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

                      Kontoen administreres af Solbjerg Fællesråd.

Stk. 4             Er en ny idrætsforening ikke oprettet inden 10 år tilfalder beløbet Solbjerg Fællesråd.

Stk. 5             Det er en forudsætning, hvis foreningen opløses, at eventuelle midler, som måtte stamme fra udlodning fra en spillehal, tilgår andre velgørende, almennyttige formål eller tilbageføres til tilladelsesindehaver (spillehallen) og afgiftsbelægges.